یعتمد هذا الجهازعلی رقاقه الکترونیه تساعد فی ظبط درجه حراره المکییف و اطفائه تلقائیا و اعده تشغیله . و یاتی هذا الابتکار بهدف توفیر الطاقه
حسین احمد الامیری